วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตารางสำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์

แบบสำรวจ วัสดุ-ครุภัณฑ์  ประจำปี 255.....


ห้อง/ชั้น/ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน...............................................................................
ผู้รับผิดชอบ.......................................................................................................
ลำดับที่
รายการ
รหัส
(ตัวเลขต่อจาก รปค.15)
สภาพของวัสดุ-ครุภัณฑ์
หมายเหตุ
สภาพดี
ชำรุด
เสื่อมคุณภาพ
สูญไป


ลงชื่อ............................................ผู้สำรวจ


                                                                                   (...........................................)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น